Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe vinden het belangrijk dat alle jonge kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke sleutel om de kansen van kinderen te vergroten. Kinderen die taalvaardiger zijn, presteren beter op school en hebben betere maatschappelijke perspectieven. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met taalondersteuning. De voorschoolse voorzieningen zijn hierbij een belangrijke partner. Wij streven ernaar dat met voor- en vroegschoolse educatie kinderen zonder of met de kleinst mogelijke achterstand aan groep 3 van het basisonderwijs kunnen beginnen. Het VVE-proces start op de voorschool en loopt door op de vroegschool.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op een achterstand op het gebied van spraaktaalontwikkeling en/of waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling de spraaktaalontwikkeling negatief beïnvloedt. Kinderen die risico lopen op een achterstand op de ontwikkelingsgebieden rekenen en motoriek behoren tot de doelgroep als ook de spraaktaalontwikkeling negatief wordt beïnvloed.
Peuters en kleuters die (een risico op) spraaktaalachterstanden hebben en voor wie VVE een passend instrument is, vallen dus onder de doelgroep VVE. Vanwege het grote belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal voor de verdere schoolloopbaan is in de doelgroepdefinitie gekozen voor (risico op) achterstanden in de spraaktaalontwikkeling van peuters en kleuters.

VVE beleidsplan

De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte hebben gezamenlijk met de VVE organisaties (schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, GGD en de bibliotheek) het Plan VVE Salland gemaakt. In dit beleidsplan staan de afspraken  die gemaakt zijn over de doelgroep, het bereik, doorgaande lijn en ouderparticipatie beschreven. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in het VVE- Handboek.