De Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT)  heeft vooral een beoordelende en toekennende functie voor de zware ondersteuning. Het opstellen van een passend arrangement vindt op school in het schoolondersteuningsteam (SOT) plaats. Met het “aanvraagformulier EPOS” als gespreksleidraad wordt samen met ouders en andere betrokkenen een passend arrangement opgesteld. De orthopedagoog van de school heeft daarbij een belangrijke ondersteunende rol.

De vraag naar een arrangement kan gericht zijn op aanvullende ondersteuning op de huidige of een andere basisschool, maar ook op een toelaatbaarheidverklaring voor het SBO of SO.

De aanvraag wordt d.m.v. het “aanvraagformulier EPOS” ingediend bij het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) en daar wordt gecheckt of  de juiste vragen zijn gesteld en  of er aan alle voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wordt er overlegd met de school. Is de gang van zaken passend geweest en het geheel van de aanvraag compleet, dan wordt het arrangement ingebracht in de CAT, na contact met Rob Andriol van de CAT.

Op basis van de check wordt bepaald of en zo ja wie er bij de bespreking worden uitgenodigd. School en ouders kunnen  zelf ook aangeven bij de bespreking te willen zijn.