Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De basisscholen in Salland willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een school in de buurt kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen ook binnen passend onderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft zeker bestaan. Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft meerdere scholen voor kinderen die deze speciale ondersteuning nodig hebben. Ook in Salland hebben we twee van die scholen: SBO De Horizon en SO De Zonnehof. Vanaf 1 augustus 2014 regelt een team van deskundigen binnen het samenwerkingsverband de toelating tot deze scholen. Ook ondersteunt zij ouders en scholen bij de plaatsing van een kind binnen het speciaal (basis)onderwijs.

Wat is er veranderd binnen passend onderwijs?

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Soms lukt dit op de school waar u uw kind aanmeldt. Dit kan als de extra ondersteuning in de basisschool kan worden ingepast. Lukt dit niet in de basisschool dan helpt de school en het team van deskundigen met het zoeken van een passende school voor uw kind. Soms is dat een andere basisschool, soms is onderwijs in een speciale (basis)school nodig. Ouders worden nauw betrokken bij het vinden van de juiste school. In het samenwerkingsverband werken alle scholen goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde verwijzingsprocedure te doorlopen. Het samenwerkingsverband helpt de ouders en school bij het regelen van de ondersteuning of de plaatsing op een speciale (basis)school.

Binnen Salland zijn duidelijke afspraken gemaakt met de scholen hoe ouders betrokken worden bij het vinden van de juiste ondersteuning van hun kinderen. Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Bij de besprekingen over hun kind worden ouders als gesprekspartner betrokken.

Wat is er gebeurd met de “Rugzak”?

Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakken (leerlinggebonden financiering) meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld kan worden. De school kan van het samenwerkingsverband (beperkte) middelen krijgen om ondersteuning te organiseren.

Ook kan door de school ondersteuning gevraagd worden van het samenwerkingsverband. De oude samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School (WSNS) kenden al diverse vormen van ondersteuning. Deze zijn (deels) blijven bestaan.

Scholen in Salland kunnen ondersteuning vragen aan een team van deskundigen. De school bespreekt met ouders en deskundigen hoe deze ondersteuning er uit kan zien. De aanvraag wordt, op school, geformuleerd binnen het overleg van het schoolondersteuningsteam (SOT).

Ook al is dus de “Rugzak” verdwenen, extra ondersteuning blijft mogelijk binnen de scholen in Salland.

Wat is mogelijk binnen de basisscholen?

Alle scholen beschrijven hun mogelijkheden die zij hebben om leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften onderwijs te kunnen bieden. Dit doen zij in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook schrijven scholen hierover in de schoolgids.

Binnen het SWV 23-05 PO zijn afspraken gemaakt, welke ondersteuning alle basisscholen in ieder geval moeten bieden. Dit is het basisprofiel van de school.

Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. De school kan hier eigen keuzes maken. Deze worden  beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Het samenwerkingsverband heeft een overzicht van al deze profielen. Passend onderwijs betekent niet dat alle kinderen naar de basisschool kunnen. Samen met ouders zal steeds bekeken worden of een leerling binnen het basisonderwijs de beste onderwijsplek heeft. Het schoolondersteuningsprofiel geeft naast een idee van de mogelijkheden van de school ook de grenzen van de school aan.

Passend onderwijs is ook voor scholen nieuw. De komende jaren zullen ze daar verder aan werken.

Is er een plan voor passend onderwijs in Salland?

De plannen van het samenwerkingsverband zijn goed uitgewerkt. Alle basisscholen in Salland kennen deze plannen. Beide schoolbesturen hebben er aan meegewerkt.

Ook hebben de gemeenten meegedacht bij het afstemmen van de doelen van het samenwerkingsverband. Leerkrachten en ouders hebben inspraak gehad bij het bespreken van de uitwerking.

Is er in de toekomst voldoende ondersteuning mogelijk?

Het samenwerkingsverband krijgt geld voor de extra ondersteuning van de overheid. De hoogte van het budget wordt bepaald door het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband.

De samenwerkende besturen zullen de komende jaren met veel ambitie samen werken om voor alle leerlingen in de regio Salland een goed onderwijsaanbod te realiseren.

Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig. Wat te doen vanaf augustus 2014?

Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool?

  • De school of ouders constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
  • De school organiseert overleg met het schoolondersteuningsteam. Ouders worden hierbij uitgenodigd en denken mee over oplossingen. Ook zijn zonodig andere relevante deskundigen uitgenodigd.
  • De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
  • Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders naar een andere geschikte school.
  • Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school een overleg aan met een team van deskundigen van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen ook zelf een overleg bij het samenwerkingsverband aanvragen.
  • Het samenwerkingsverband organiseert het overleg waarbij de ouders, de school en deskundigen aanwezig zijn.
  • Uit dit overleg volgt een besluit over toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool. Een andere keer een speciale (basis) school.
  • Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders bij de keuze van en kennismaking op de andere school.

Als u uw kind voor het eerst aanmeldt bij een school?

(klik op de afbeelding)

stappenplan_aanmelding