Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband “Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland” (Epos Salland).
Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland werkt samen met basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs aan het inrichten en ontwikkelen van een ondersteuningsstructuur, waarin voor elke leerling goede ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Via deze website kunt u zich op de hoogte stellen van onze activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden.
De missie van EPOS en de Sallandse deelregio, binnen samenwerkingsverband PassendOnderwijs PO 23-05, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs in Salland” en luidt als volgt: Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, ib-ers, directeuren, bestuurders en vele andere professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.”
Vanuit deze missie wil de Sallandse deelregio impulsen geven op gebied van ondersteuning, teneinde de kwaliteit van het Passend Onderwijs te vergroten. Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar zoekt om zich verder te versterken samenwerking met andere partners binnen en buiten de Sallandse deelregio. Deze samenwerking is gebaseerd en gericht op gezamenlijke ambities die binnen de Sallandse deelregio zijn vastgesteld. Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is dat we accepteren dat leerlingen verschillen. De leerling staat centraal binnen ons adaptief onderwijs. De onderwijsbehoeften van de leerling vormen het startpunt voor het handelen van leraar. Door handelingsgericht te werken worden onderwijsbehoeften en het handelen van de leraar op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de stem van de leerling en de ouders gehoord.
De visie van de Sallandse deelregio wordt zichtbaar op de scholen door:

 1. De standaarden van het basisprofiel en die van de kwaliteitszorg volgens inspectienormen planmatig toe te passen (zie ook het ondersteuningsprofiel van de school en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 23-05 PO)
 2. De principes van handelingsgericht werken in de praktijk te brengen:
  • De onderwijsbehoeften van een leerling en de handelingsverlegenheid van een school staan centraal.
  • Positieve aspecten van leerling, leraar, IB en ouders zijn van groot belang.
  • De ondersteuningsroute is systematisch en transparant.
  • De werkwijze is doelgericht.
  • Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader
  • Leraren, IB-ers, ouders, kind en externe dienstverleners werken constructief samen.
  • De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht aandacht geven
 3. De ambities uit het eigen schoolplan en ondersteuningsprofiel doelgericht uit te werken.
 4. Leraren te stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering op basis van het  ondersteuningsprofiel van de school.
 5. Pro-actief de deskundigheid van alle partners binnen de Sallandse deelregio aan te wenden om zonodig voor een leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken.
 6. Expertise-ontwikkeling en borging hiervan als belangrijk doel te onderschrijven.
 7. Ondersteuningsmiddelen efficiënt en transparant toe te delen zodanig dat leerkrachten en leerlingen hier profijt van hebben.

Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere basisschool. Met uitzondering van die leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Uit het ondersteuningprofiel van de school blijkt waar de grenzen van de mogelijkheden van elke school liggen. De school zal actief werken aan ontwikkeling om deze grenzen te verleggen naar een zo groot mogelijk passend aanbod.  Passend Onderwijs is echter geen inclusief onderwijs. De Sallandse deelregio zal daarom ook structureel de expertisefunctie van SBO en SO-voorzieningen ondersteunen t.b.v. leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Op deze wijze wordt er een dekkend aanbod in Salland gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directeur van EPOS.